PARTERAPI

integrative behavioral couple therapy

Olika förväntningar och bilder av vad en parrelation är/ska vara finns med i varje parrelation. När förväntningar inte görs tydliga för oss själva och vår partner skapas spänningar i en relation. Utifrån olika beteendemönster vi har med oss hanterar vi spänningar i en relation på olika sätt. Tillbakadragande eller attack är vanliga beteendemönster som på kan hjälpa oss att i stunden få det vi önskar men som på lång sikt gör att relationen riskerar att tappa energi och lust.

I terapin får paret hjälp med  att reflektera kring och sätta ord på de föreställningar och förväntningar som finns: hur ser en god relation ut? hur skulle man vilja ha det? Vi utforskar de känslor som uppstår i olika problemsituationer. När man i parrelationen förmår sig att verkligen stanna upp och lyssna kan det bli smärtsamt men också leda till ökad förståelse vilket på sikt gör att vi blir bättre på att acceptera skillnader och hitta in i bättre fungerande sätt att leva tillsammans.

 Vi arbetar med Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).  IBCT är en metod som integerar vikten av att uppleva och förstå varandra erfarenheter av relationen med att söka efter de beteenden som paret kan enas om sträva efter att öka i relationen. Vi tar även med oss kunskap och metoder från de affektfokuserade metoder som vi arbetar med individuellt. 

Goda forskningsresultat

IBCT visar på goda forskningsresultat och hjälper även mer effektivt par som har större grad av tveksamhet kring relationens vara jämfört med mer traditionell beteendeinriktad parterapi (som ofta ges vid kortare stödinsatser gentemot paret t ex på familjerådgivning. 

Vår erfarenhet är att det är bra att vara två terapeuter vid samtalen. På så sätt minskar risken för att en i paret inte känner sig sedd/lyssnad till. Det blir även lättare för oss att hålla reda på trådarna och finna vägar vidare i den terapeutiska processen. Tyvärr har vi begränsat med utrymme för samtal med två terapeuter. Om den möjligheten inte finns kan paret antingen komma till Carina eller Per för ett upplägg av terapin som ser likadan ut som nedan:

Hur går terapin till?

Kontakten inleds med att vi träffar paret vid en dubbelsession. Paret får sedan var för sig fylla i skattningsformulär. Vid nästa besök träffar vi er var för sig och går igenom er upplevelse av problem och hur de utvecklats. Här träffar vanligtvis Per kvinnan i relationen och Carina mannen i relationen (om det är en samkönad relatation). Vi gör en bedömning utifrån all tillgänglig information som sedan presenteras för er vid ett gemensamt feedbacksamtal. I samband med feedbacksamtalet där förslag på behandlingsfokus och målsättningar formuleras tar ni ställning till om ni vill fortsätta i parterapi.