INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP)

ISTDP är en affektfokuserad terapi som vunnit allt mer mark inom den psykodynamiska terapiskolan på senare år. Terapeuten har en mycket aktiv roll när aktuellt problem utforskas. Fokus ligger på de känslor som problemet väcker och vilka strategier som används för att hantera känslorna. Målet för behandlingen är att klienten fullt ut ska kunna uppleva sina känslor utan att behöva uppleva ångest eller hamna i olika typer av symtom, t ex grubblande och ältande.  

Modellen har sin utgångspunkt i att affekter (det vi i vardagstal brukar kalla för känslor)  är avgörande för att vi ska kunna orientera oss i livet, vara i kontakt med de behov vi har och leva våra liv så fullt ut som det är möjligt. Utvecklingspsykologisk forskning stödjer teorin att våra känslomässiga erfarenheter i relationer har stor betydelse för vår personlighetsutveckling och uppkomsten av olika psykiska besvär. Grundforskning om affekter visat på samband mellan vår förmåga att förstå och hantera våra känslor och allmän psykisk och fysisk hälsa.

Vem lämpar sig för ISTDP?

Om du vill arbeta med dina problem med fokus på att fullt ut uppleva de känslor som problemområdet väcker och under terapin utforska de "försvar"/skydd du utvecklat för att undvika kontakt med svåra känslor. ISTDP kan ge mycket goda resultat om du upplever problem med självkänsla och har svårt att sätta  gränser för dig själv och uttrycka dina behov. Vidare om du upplever återkommande nedstämdhet, har problem med att kunna känna dig nära andra, ofta känner av oro och ångest eller upplever olika psykosomatiska besvär.

Läs gärna mer om metoden här: 

http://istdpinstitute.com/resources/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy-an-introduction/

Goda forskningsresultat

Psykodynamiska korttidsterapier, där ISTDP ingår,  har i forskning visat sig ha goda resultat vid depressionsproblematik, ångestbesvär,  personlighetsrelaterade problem samt psykosomatiska tillstånd. Effekterna är långsiktigt hållbara och dessutom fortsätter ofta förbättringen flera år efter avslutad terapi. 

Hur går terapin till?

Vanligtvis inleds terapin med en en lite längre första session på 1.5 - 2 timmar där vi gemensamt utforskar problematik, din målsättning och där du även får testa på att uppleva det terapeutiska arbetssättet. Sessionen videofilmas om du ger ditt godkännande. Inspelningen är ett verktyg för psykologen att i efterhand titta på sessionen och se hur fortsatt behandling bör fokuseras för optimalt resultat. Sessionslängden är ofta optimalt på 60 minuter. Ibland upplevs varannan vecka som lagom men många föredrar också varje vecka. Längden på terapin varierar. En del går 10 sessioner och andra fortsätter i något eller några år. Det beror på den enskilde individen var hen upplever att terapin som tillräcklig eller "färdig".