GRUPPUTVECKLING

Till oss vänder sig mindre företag som vill ha hjälp att komma vidare i interna processer. Ofta kan en kris i arbetsgruppen i samband med konflikter eller sjukskrivningar leda till en upplevelse av akut behov av att hantera situationen. Ett vanligt upplägg blir då att börja med att hantera det mest akuta genom konflikthantering där även enskilda arbetstagare ibland kan behöva hjälp i individuellt samtalsstöd. Under denna process upptäcks ofta olika utvecklingsbehov i gruppen som företaget med ansvarig chef kommer fram till att man vill arbeta vidare med. 

Exempel på olika typer av grupputveckling:

Värderingsarbete

Vi samlar hela arbetsgruppen och arbetar tillsammans fram värderingar och ledord för verksamheten. Vilken slags hållning ska man ha i sitt arbete? Hur ska verksamheten upplevas? Varför är de här värderingarna viktiga? Hur ska de utryckas i konkret handling. Arbetet är strukturerat där vi arbetar med att arbetsgruppen först får ta ställning till en mängd olika värderingar och sortera fram vad som ska gälla för just den här verksamheten. 

målsättningsarbete

Många gånger upplever en grupp en rad olika behov och kan få svårt att prioritera. Det leder till en känsla av frustration och misslyckande. Vi arbetar tillsammans fram en plan och följer regelbundet upp detta arbete vid gemensamma träffar under en tid. Självklart kan arbetsgruppen ta över detta arbete helt själv efter arbetet med målsättningar om man känner att man klarar det. 

kommunikationsfärdigheter

Många verksamheter präglas idag av ett sådant effektivitetssträvande att det inte finns tid för att utforska gemensamma värderingar, prioritera bland målsättningar tillsammans och ge varandra feedback på vad som funkar och inte funkar. Gruppen präglas av hög stress och kommunikationen kan under lång tid ha varit lidande som i sig blir en stress. I detta uppstår ofta fantasier om varandra istället för att man har struktur för feedback och ständigt arbetar på detta. Som en del i en grupputveckling ingår ofta att ta sig tid att kommunicera kring viktiga områden och att då träna HUR detta görs på ett effektivt sätt.  

EKONOMISKA VINSTER MED ATT ARBETA MED GRUPPUTVECKLING

Konflikter i arbetsgrupper kan kosta företaget mycket. Här får man beakta produktionsbortfall i form av minskad prestation då medarbetare undviker varandra och därmed riskerar undvika att effektivt utföra olika arbetsuppgifter. Om konflikter leder till sjukskrivning så betalar arbetsgivaren 80% av lönen dag 2 av en sjukskrivning under de första 14 dagarna av sjukskrivning. Till detta kommer förstås produktionsbortfallet för denna individ under tiden den är borta. Eventuellt behov av vikarie och den ökade belastningen som riskerar att bli för övriga medarbetare där konflikten p g a detta kan riskera att eskalera ytterligare när den sjukskrivne kommer tillbaka. I slimmande organisationer kan den ökade belastningen på andra leda till stress och risk för utmattning och nya sjukskrivningar hos andra medarbetare. Kostnaderna riskerar att skena.

Du är välkommen som arbetsgivare att höra av dig till leg psykolog Carina Blom för diskussion kring era behov av att utveckla en eller flera arbetsgrupper och hur vi skulle kunna hjälpa er i den processen.