KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) har sin utgångspunkt i forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. I en KBT behandling ligger fokus ligger på nuet och arbetssättet är målinriktat. Klient och psykolog arbetar tillsammans där klienten bidrar med sin kunskap om de egna svårigheterna, sitt engagemang och sin motivation för att hitta vägar att hantera sina problem. Psykologen bidrar med sin generella kompetens inom psykologi och specifika kompetens kring behandling med metoder inom kognitiv beteendeterapi. 

ACCEPTANCE AND COMITTMENT THERAPY (ACT)

KBT har på senare år påverkats starkt av inriktningen Acceptance and Comittment Therapy (ACT).  ACT lyfter fram ett existentiellt perspektiv på terapin där vikten av utforska och röra sig mot grundläggande värderingar kring det egna livet sätts i fokus. För att kunna hantera problem som ångest, depression och oro är det viktigt att veta vad det är för slags liv man vill leva. Tidigare strategier för att hantera problem utforskas utifrån hur de fungerat för klienten. Om det visar sig att strategierna snarare tar klienten bort från det liv som känns meningsfullt att leva utforskas alternativa strategier för att kunna leva ett liv som känns meningsfullt utifrån grundläggande värderingar. Metoder för att acceptera,  i stället för att kämpa emot, negativa tankar och känslor med hjälp av t ex mindfulness utforskas och implementeras i klientens liv.  

VEM LÄMPAR SIG FÖR KBT/ACT?

Om du vill arbeta med dina problem utifrån hur de ser ut idag, förstå vad som vidmakthåller dem och söka efter att agera annorlunda i de situationer du upplever problematiska. Det är viktigt att du är villig att arbeta mellan sessionerna med olika hemuppgifter då konkret beteendeförändring är en målsättning i KBT.

GODA FORSKNINGSRESULTAT

Flera forskningsstudier har visat att KBT ger gott resultat vid bl a olika typer av ångestproblem (panikångest, generaliserat ångestsyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom), depressioner, ätstörningar, sex- och samlevnadsproblem. sömnproblem och smärtproblem

HUR GÅR TERAPIN TILL?    

En terapi inleds vanligen tre bedömningssamtal. Där kartläggs problematik och en s k beteendeanalys görs. Samspelet mellan individens tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden analyseras. Klienten får ofta göra registreringar i sin vardag för att erhålla mer information om problemet. Förslag på behandlingsupplägg formuleras.

Antal gånger och terapilängd varierar med vad för slags problematik klienten söker för. Enklare sömn- och ångestproblematik kan åtgärdas på 5-10 sessioner. Depression och längre relationsproblematik kan ta 20 sessioner och mer i anspråk.