OM OSS

 

CARINA BLOM, LEG PSYKOLOG, LEG PSYKOTERAPEUT

Carina Blom är leg psykolog, leg psykoterapeut inom KBT samt specialist inom klinisk psykologi och behandling. Hon arbetar med individuella terapier och med parterapi. Hon är utbildad inom psykodynamisk terapi där hon certifierat sig inom Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). KBT lämpar sig väl för problemtik som handlar om ångest, oro, stress/utmattning och långvarig smärtproblematik. ISTDP är en bra metod vid problem med återkommande nedstämdhet, bristande självkänsla och relationssvårigheter. I parterapier arbetar Carina med en anknytningsbaserad metod.

Carina blev färdig med sin utbildning till psykolog 1997. Hon har sedan dess arbetat med psykoterapi inom vuxenpsykiatrin och i egen verksamhet. På senare år har hon även arbetat som handledare och som utbildare av blivande psykologer och psykoterapeuter. 

Carina har lång erfarenhet av att arbeta som konsult till företagshälsovård och privata företag. Uppdragen handlar där om arbetslivsinriktad rehabilitering, föreläsningar om bl a hälsosamma organisationer,  chefshandledning och teamutveckling.

Kontakta Carina på mejl: carina@audens.se alt tfn: 073-7133966.

 

PER KARLSSON, LEG PSYKOLOG

Per Karlsson är leg psykolog. Hon arbetar med individuella terapier och med anknytningsbaserad parterapi. Han blev färdig med sin utbildning till psykolog 2003 har sedan dess arbetat med psykoterapi inom vuxenpsykiatrin och även på “ung vuxen” mottagning. Per har lång erfarenhet av att arbeta med problem som handlar om ångest, oro, stress, utmattning och nedstämdhet. Han arbetar även med problematik som kan ha funnits över längre tid såsom bristande självkänsla, svårigheter med nära relationer och återkommande depressionsproblematik. Per arbetar med olika terapimetoder beroende på problematik. Han är utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT), mentaliseringsbaserad terapi (MBT), intensive short-term dynamic therapy (ISTDP) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Per utbildar sig för närvarande till specialist i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Kontakta Per på mejl: per@audens.se alt tfn: 0708-834583.

DESIRÉE KÖHLER, CIVILEKONOM med påbyggnadsutbildning i ARBETS- & ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Desirée Köhler har en bakgrund som ekonom, HR-chef, arbetslivsinriktad coach, förändringsledare och projektledare för transformationsprojekt. Hon har arbetat internationellt med många olika kulturer och affärsstrategier. Desirée intresserar sig för hur man utvecklar en välmående, glad och motiverad organisation i relation till de utmaningar som företag ställs inför. Områden som Desirée särskilt intresserar sig för och har fördjupat sig inom är positiv psykologi på arbetet, ledarskapsutveckling, karriärutveckling, gruppens psykologi, konfliktlösning, mobbning på arbetsplatser. 

Desirée arbetar som organisationskonsult och partner till företag som behöver hjälp med grupp- och organisationsutveckling. Desiree har lång erfarenhet av att arbeta med medarbetarundersökning, rekrytering, medarbetar-och chefsutveckling, rehabilitering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar och organisationsförändringar.  Som arbetslivsinriktad coach vill Desirée hjälpa klienten att få igång en kreativ process som inspirerar att lyssna på sin inre kompass och därmed se nya perspektiv på arbetssituationen. Ofta resulterar coachningen i förbättrade arbetsrelationer, prestationer och ökad livskvalitet. 

Kontakta Desirée på mejl: desiree@audens.se alt tfn: 073-6581333.

Leena Blom, redovisningsekonom 

Leena sköter all ekonomi och fakturering inom företaget. Det är henne du ska vända dig till med frågor angående fakturor. Mejla henne på: leena@audens.se alt tfn: 0923-673080.

MÅL OCH VISION

Audens är en böjning av det latinska ordet audeō som betyder:

  1. VÅGA UTMANA

  2. VÅGA VARA MODIG

  3. VÅGA VARA VIS

Att vilja utveckla sig själv, sin grupp eller organisation är ett åtagande  som innebär att utmana invanda tankesätt och att röra sig dit det inte alltid är som mest bekvämt. Att göra detta kräver ett visst mått av mod. 

Vår vision är att med värme och engagemang bygga tillitsfulla relationer som skapar trygghet i förändringsprocessen hos våra klienter och företagskunder.

Vi erbjuder en bredd av psykologiska metoder med forskningsstöd för de behov och utmaningar som klienten eller företaget vill ha hjälp med. 

SAMARBETSPARTNERS

Vi samarbetar med smärtläkare Nenad Stancovic, www.smarthjalpen.se. Vi arbetar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog och hjälper patienter med bedömning och behandling vid långvarig smärta. Vi har här avtal med de flesta försäkringsbolag.

Vi samarbetar med leg läkare Dan Leijonwall, www.idrottsdoktorn.se och leg naprapat Joseph Beg, www.loparkliniken.se vid problematik som handlar om överträning hos idrottsutövare.  

UNDERLEVERANTÖRER

Vi har avtal med flera olika försäkringsbolag. Hör med oss om du är intresserad av att få komma genom en försäkring. 

Vi har arbetat med olika företag vid behov av arbetsrelaterad rehabilitering, coaching, föreläsningar och grupputveckling. Vi är vana att skapa struktur när olika personer på ett företag behöver involveras. 

FAKTA OM PSYKOLOGER, PSYKOTERAPEUTER, COACHER OCH TERAPEUTER

Legitimerad psykolog: Legitimerad psykolog är en skyddad titel, men enbart psykolog, eller variationer av psykolog, är det inte. Legitimerade psykologer har en sexårig högskoleutbild­ning i psykologi, inkluderat ett års tjänstgöring under handledning av erfaren psykolog. En legitimerad psykolog står under Socialstyrelsens tillsyn och kan bli av med sin legitimation om han/hon missköter sig. En legitimerad psykolog har lagstadgad tystnadsplikt.

Legitimerad psykoterapeut: psykologer, läkare sjuksköterskor och socionomer kan vidareutbilda sig inom psykoterapi och bli legitimerade psykoterapeuter. En legitimerad psykoterapeut står under socialstyrelsens tillsyn och kan bli av med sin legitimation om han/hon missköter sig. En legitimerad psykoterapeut har lagstadgad tystnadsplikt.

ICF-certifierad coach:  En coachcertifiering genom ICF (International Coach Federation),  garanterar en oberoende certifiering med hög etisk standard. En kvalitetskontrollerad utbildning och certifiering är viktigt för att klienter ska vara trygga när de arbetar med en coach. En ICF-certifierad coach måste vidareutveckla sig för att behålla certifieringen och en coach som bryter mot de etiska reglerna kan bli av med certifieringen. En  seriös coach arbetar, till skillnad från psykologer, med klienter utan grundläggande psykologisk problematik men med behov av att ta sig vidare inom olika områden t ex i sin karriär eller i sitt ledarskap. 

Terapeut, KBT-terapeut, samtalsterapeut: titlar som inte är skyddade d v s vem som helst kan kalla sig det och erbjuda psykologisk behandling.  Ingen myndighet har tillsyn över sådan behandling, ingen oberoende organisation som kvalitetssäkrar.. Här finns ingen lagstadgad tystnadsplikt och inga etiska riktlinjer.