PRISLISTA PRIVATPERSON

Om bokning, ombokning och avbokning

Du kan boka tid, avboka din tid eller boka om din tid i kalendern under fliken boka tid. Du kan även mejla och få förslag på tider. Återbud senast 48 timmar helgfri vardagVid senare återbud debiteras full taxa. Det finns alltid möjlighet att ta sessionen på telefon eller Skype. 

individuell terapi

1300 SEK (45 minuter).

1700 SEK (65 minuter)

Vid regelbunden varje vecka terapi: 1200 SEK (45 minuter) 1400:- (60 minuter).

Blockterapi: Om du inte är bosatt i Stockholm men vill pröva på ISTDP eller vill gå mer intensivt i en avgränsad terapi finns möjlighet till en så kallad blockterapi. Det innebär att vi träffas totalt 4-5 timmar, fördelat på två dagar.  Hör av dig på mejl angående förfrågan om tid pris och tider.

Parterapi

Två terapeuter 2600 SEK (60 minuter).  

En terapeut 1700:- (60 minuter). 

Teambehandling överträningssyndrom

Bedömning: 1700 SEK (60 min).

Behandlingssession: 1300 SEK  (45 minuter).

Bedömning av överträningssyndrom sker alltid i team då tillståndet kräver multiprofessionell bedömning.

Vi arbetar  med idrottsläkare Dan Leijonwall (www.idrottsdoktorn.se) och leg naprapat Joseph Beg (www.loparkliniken.se)

Coachning

1300 SEK plus moms (45 minuter). 

FÖRETAG

Be om offert vid förfrågan om psykologisk bedömning/behandling av medarbetare, chefscoaching, handledning, föreläsningar och grupputveckling.

 GDPR

Audens behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Syftet med lagen är att öka kontrollen över hur uppgifter om individer hanteras och öka säkerheten för hur personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Det kan handla om person- och kontaktuppgifter, betalinformation och uppgifter om din hälsa. GDPR kompletteras med andra lagar som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Audens AB hanterar dina personuppgifter. Vi har följt Psykologföretagarnas riktlinjer i utformandet av GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Audens AB är ansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Carina Blom.

Postadress: Audens AB, Selångergränd 9, 162 53 Vällingby.

Telefon: 0737 133966

E-mail: carina@audens.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Audens AB använder uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i vårt fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Audens AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Bokföringsunderlag, t ex fakturor, sparas i 7 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifter raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du samtycker till det. Det kan exempelvis vara aktuellt vid remiss till annan vårdgivare.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Audens AB ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller exempelvis enligt reglerna i socialtjänstlagen, om ett barn misstänks fara illa, eller socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.  

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Audens AB:s behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. Det finns krav på att uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs dokumenteras i journalen. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.