ARBETSINRIKTAD REHABILITERING

kaos arbetet.gif

Arbetsinriktad rehabilitering handlar om att hjälpa en medarbetare att förstå och hitta strategier att hantera en problematik som utvecklats helt eller delvis till följd av arbetssituationen. Vanligt och att rekommendera är att arbetsgivaren finns med i hela rehabiliteringen och aktivt deltar i problemlösning av den problematik den anställde upplever. Vid behov av sjukskrivning är det vanligast att läkare på din vårdcentral sköter det.

SÅ GÅR DET TILL

Ett företag eller försäkringsbolag hör av sig med en önskan att få en bedömning för en medarbetare eller kund med symtom på arbetsrelaterad stress. Symtom som klienten eller arbetsgivaren uppmärksammat kan handla om svårigheter att fullgöra arbetsuppgifter,  sömnproblem, oro/ångest , trötthet som inte vill ge med sig och ibland även nedstämdhet. Bedömning sker under 2-3 samtal där klienten fyller i olika skattningsskalor och beskriver sina problem.  Om det vid bedömning visar sig att problematik till viss eller stor del har en arbetsrelaterad bakgrund gör vi en plan kring hur arbetssituationen ska hanteras. Behövs sjukskrivning? Vilka frågor behöver klienten hantera för att på sikt komma tillbaka till arbetet? Vilka inre problem har klienten som behöver arbetas vidare med i en psykologisk behandling? Om klienten känner sig bekväm med det bokar vi ett gemensamt avstämningsmöte där den anställde får stöd i att uttrycka sina behov, arbetsgivaren får höra psykologens bedömning om vilka behov av förändring på arbetsplatsen som behövs för en effektiv rehabilitering.  Arbetsgivaren får även komma till tals med hur hen ser på situationen. En gemensam plan för strategier på arbetsplatsen formuleras och nytt möte för uppföljning av planering bokas ofta. 

Antal samtal som den anställde behöver för att komma tillrätta med arbetsrelaterad stressproblematik är beroende av hur stor symtombelastning klienten har och hur länge problematiken funnits. Vid lättare stress kan problematik åtgärdas på 5-10 samtal och vid svårare problematik kan upp till 20 samtal vara nödvändigt. Ibland är problematik mer något som den anställde känner igen som "egen" och inte lika mycket utlöst av arbetssituationen. Där kan det vara rimligt att arbetsgivaren stöttar medarbetaren genom att vara med och bekosta en del av samtalsbehandlingen och att den anställde sedan betalar själv. 

Du är välkommen som arbetsgivare att höra av dig till leg psykolog Carina Blom för att få mer information av hur en eventuell arbetsinriktad rehabilitering skulle kunna se ut för någon av dina anställda. Om du har en försäkring  som täcker rehabilitering kan boka tid till oss genom dem.