SYSTEMATISKA KARTLÄGGNINGAR- ORGANISATIONSUTVECKLING

Metod

Vi arbetar med kvalitativ intervjumetodik som även används inom psykologisk forskning. Det innebär vi på ett strukturerat och på ett djupare plan lyfter fram de teman som är unikt för just er organisationsutveckling. Som neutral partner till er organisation skapar vi den tillit  och öppenhet som är nödvändig för att skrapa under ytan,  ta fram framgångsfaktorer och utvecklingsområden.  Utifrån er organisations fokus och affärslogik gör vi sedan en skräddarsydd medarbetarenkät.  När vi har ett resultat av medarbetarenkäten gör vi analysen och presenterar resultatet. 

Organisationsutveckling

Ett resultat av en medarbetarenkät kan i sig inte utveckla en organisation. Det är essentiellt för engagemang och motivation att ledning och medarbetare möts i en konstruktiv dialog kring prioriteringar och att utvecklingsarbetet händer i realiteten.  Vi på Audens är er partner i er förändringsresa och hjälper er att sjösätta, strukturera och  följa upp utvecklingsprocessen.

KARTLÄGGNING AV FÖRETAGSKRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER INOM HUMANKAPITAL

Vi hjälper er att göra en kartläggning av arbetspsykologiska faktorer som är länkade till ert företags långsiktiga lönsamhet. Företagets långsiktiga varande, rykte, attraktivitet, leverans till extern part, produktivitet, effektivitet och lönsamhet är sammankopplat med  av personal som trivs, är välmående, motiverade, engagerade och stolta över sin arbetsplats. Vi vet från forskningen att det finns en lång lista på faktorer som har stor betydelse för produktivt beteende på arbetsplatsen.  

Kartläggning av arbetsmiljön

Vi hjälper er att göra en kartläggning av arbetsmiljön. På detta sätt kan ni arbeta förebyggande med eventuella brister i arbetsmiljön. Ni kan upptäcka om det finns tecken på utmattning och begynnande konflikter i arbetsgrupper. Vi hjälper er att strukturerat arbeta igenom de problemområden som eventuellt upptäcks. 

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsosamma organisationer

Vi har färdigt utvecklade föreläsningar som ger information och verktyg för chefer hur man systematiskt kan arbeta med att utveckla arbetsmiljön, ha koll på tidiga tecken hos medarbetare på psykologisk ohälsa, hur man pratar med medarbetare i frågor som rör psykologiska hälsa och hur det egna ledarskapet och organiseringen av arbetet kan främja en hälsosam arbetsmiljö och organisation. 

POLICY FÖR ATT HANTERA SJUKSKRIVNINGAR

Vi hjälper ditt företag att ta fram en policy för hur ni ska hantera sjukskrivningar.

EKONOMISKA FÖRDELAR 

Med vår kunskap inom arbetspsykologi  lär vi dig som arbetsgivare hur din organisation kan arbeta långsiktigt för hållbart välmående och lönsamhet. Att arbeta proaktivt så långt det är möjligt tjänar snabbt in pengarna. Kostnader som akuta insatser riskerar medföra till följd av långa sjukskrivningar och behov av nyrekryteringar kan med rätt strategi minimeras. Med rätt personalstrategi kan intäkter och kundnöjdhet maximeras, vi visar dig hur.

Du är välkommen som arbetsgivare att höra av dig till Carina Blom på carina@audens.se eller Desirée Köhler på desirée@audens.se för att få mer information av hur vi skulle kunna hjälpa er med er arbetsmiljö.